Kristus valstība ir mīlestības valstība

36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu 38 un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. 39 Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, pie sevis noteica: "Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece." 40 Un Jēzus, vērsies pie viņa, sacīja:"Sīmani, man tev kas sakāms." Un tas sacīja: "Saki, Skolotāj!" – 41 "Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs – piecdesmit. 42 Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs?" 43 Sīmanis atbildēja:"Es domāju – tas, kam tika vairāk atlaists." Jēzus sacīja: "Tu pareizi spried." 44 Un, pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica: "Vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. 45 Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitējas skūpstīt manas kājas. 46 Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. 47 Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet, kam maz piedod, tas maz mīl." 48 Un viņš tai teica: "Tavi grēki tev ir piedoti." 49 Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja: "Kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod?" 50 Bet sievietei viņš sacīja: "Tava ticība tevi ir izglābusi. Ej ar mieru!" (Lk. 7:36-50)

Jēzus Kristus vārdi vārgajam vīrietim pie Bētzata dīķa ir domāti arī mums šodien

1 Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. 2 Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir peldvieta, kuru ebrejiski sauc Bētzata, ar piecām kolonādēm. 3 Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tizlu, izkaltušu. 5 Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau trīsdesmit astoņus gadus. 6 Jēzus, redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja: "Vai tu gribi kļūt vesels?" 7 Slimais viņam atbildēja: "Kungs, man nav cilvēka, kurš mani ienestu ūdenī, kad tas tiek sakustināts, bet, kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāpj pirms manis." 8 Jēzus viņam sacīja: "Celies, ņem savu gultu un staigā!" 9 Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels un ņēma savu gultu un staigāja; bet todien bija sabats. 10 Tad jūdi sacīja izdziedinātajam: "Ir sabats, tu nedrīksti nest savu gultu!" 11 Bet viņš tiem atbildēja: "Kas mani darīja veselu, man teica: ņem savu gultu un staigā!" 12 Tie viņam jautāja: "Kurš ir tas cilvēks, kas tev teica: ņem un staigā?" 13 Bet izdziedinātais nezināja, kurš tas ir, jo Jēzus nozuda ļaužu pūlī, kas tajā vietā bija. 14 Pēc tam Jēzus to atrada templī un viņam sacīja: "Redzi, tu esi kļuvis vesels, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks." (Jn. 5:1-14)

Kontaktinformācija

Draudzes priekšnieks: 29476375, 26144799
Draudzes mācītājs Uldis Fandejevs: 26400436

Juridiskā adrese:
Meliorācijas iela 4-7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3018

Rekvizīti Ziedojumiem

Augstburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze.
Reģistrācijas numurs: 99500000925
AS Svedbanka
HABALV22
LV68HABA0551001336811

© 2015 Augsburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze. Visas tiesības aizsargātas.